home‎ > ‎

Možné daňové úlevy

FinArts, s.r.o. připraví optimální využití současných zákonných možností pro snížení daňového základu investicí do životního pojištění nebo penzijního připojištění pro vaše zaměstnance.

Kapitálové životní pojištění pro firmy

Novela zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu umožňuje zaměstnavateli platit nebo přispívat na daňově zvýhodněné životní pojištění svým zaměstnancům.

Dle § 24 odst. zo je pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou:

  • maximálně do výše 8.000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část
  • za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících
  • a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Pro splnění podmínek uvedených v zákoně, uzavírá se pro každého zaměstnance pojistná smlouva zvlášť, a to mezi zaměstnancem – pojistníkem, který je zároveň i pojištěným – a pojišťovnou s tím, že pojistné hradí zaměstnavatel.

Pojistné zaplacené zaměstnavatelem na zdaňovací období za toto pojištění je tedy na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmu (max. do výše 12.000 Kč ročně u každého zaměstnance) a na straně zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem (maximálně však do výše 8000 Kč ročně u každého zaměstnance). Současně se toto pojištění nezapočítává do základu pro příspěvky na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění.

Daňové úlevy jsou „definitivní“, při nedodržení podmínek po uplatnění úlev nejsou žádné postihy.

Skupinové kapitálové pojištění pro zaměstnance

Pojištění pro případ smrti nebo dožití, které je doplněno o připojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě přiznání plného invalidního důchodu.

Pojištění je připraveno jako spořící program, který zajišťuje finanční prostředky k plnohodnotnému a aktivnímu prožití důchodového věku bez finančních starostí. Díky daňovému zvýhodnění se stává životní pojištění jednou z nejefektivnějších alternativ spoření na stáří.

Penzijní připojištění pro firmy

Zákon o dani z příjmu umožňuje zaměstnavateli platit nebo přispívat na daňově zvýhodněné penzijní připojištění svým zaměstnancům.

Od 1. ledna 2000 je pro zaměstnavatele výhodné zapojit se do systému penzijního připojištění. V rámci svých sociálních programů mohou svým zaměstnancům poskytovat příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti při využití daňových úlev.

Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci příspěvek do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jako přímou platbu do penzijního fondu.

  • Zaměstnavatel z příspěvku na penzijní připojištění neplatí sociální ani zdravotní pojištění.
  • Zaměstnanec z příspěvku neplatí daň z příjmu.
  • Poskytovat příspěvek mohou i neziskové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb, a to s platností již od 1. ledna 2000. Toho mohou využít státní instituce, školy, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení apod.

Princip daňového režimu

Dle ustanovení § 24, odst. Zj, zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, se rozumí výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení zajištění a udržení příjmů příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijjního fondu maximálně však do výše 3% úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo jeho část.

Comments